Safety

600g ABC Powder Red Aerosol Extinguisher

Member price (ex VAT): £10.10

Non-member price (ex VAT): £10.60

600g BC Powder Red Aerosol Extinguisher

600g BC Powder Red Aerosol Extinguisher

Product Code: 6368

600g BC powder aerosol extinguisher, certified to BS6165. 

Member price (ex VAT): £9.05

Non-member price (ex VAT): £9.55

950g BC Powder Red Aerosol Extinguisher

950g BC Powder Red Aerosol Extinguisher

Product Code: 6369

950g BC Powder Aerosol Extinguisher is quality kitemark certified to BS6165.

Member price (ex VAT): £10.10

Non-member price (ex VAT): £10.60

Cobra Drive HD Dash Cam

Cobra Drive HD Dash Cam

Product Code: 7146

Save 30%!

Member price- Was £59.95, now £41.97

Non-member price- Was £64.94, now £41.97

Cobra Drive HD Dash Cam with iradar...

Member price (ex VAT): £41.97

Non-member price (ex VAT): £41.97